Zarządzanie procesowe

Ten rodzaj zarządzania charakteryzuje się podejściem systemowym do organizacji jako całości w której należy usprawnić proces przepływu pracy tak, aby był bardziej efektywny, wydajny i pozwalał dopasowywać organizacje do szybko zmieniających się potrzeb klientów. 

Celem szkolenia jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie w organizacji na zmniejszenie błędów wynikających z czynnika ludzkiego oraz problemów wynikających z nieodpowiednim przepływem informacji. 

Szkolenie to podnosi kwalifikacje kadry zarządzającej w utrzymywaniu i optymalizowaniu wszystkich części składowych organizacji, co pozwala skupić się na wykonywaniu kluczowych operacji przynoszących wartość dodaną.